Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy prewencyjne

Programy, działania, akcje

Tarnogórscy policjanci uczestniczą i realizują wiele programów prowadzonych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Jednocześnie uczestniczą w programach przygotowanych przez miasto i powiat Tarnowskie Góry. Należy nadmienić, że policjanci oprócz programów prowadzą wiele akcji i działań ( w tym długoterminowych).  Obecnie jednak policjanci z Komendy Powiatowej w Tarnowskich Górach nie prowadzą własnych programów prewencyjnych.

 


W ramach współpracy z Urzędem Miasta Tarnowskie Góry na rzecz programu „Razem Bezpieczniej” przedstawiciele Policji uczestniczą w kolejnych spotkaniach roboczych związanych z uczestnictwem miasta w programie „Bezpieczne Wspólnoty”, którego podstawowym celem jest budowa bezpieczeństwa lokalnego. Prace te są kolejnym praktycznym etapem uczestnictwa Gminy Tarnowskie Góry w sieci Bezpiecznych Wspólnot w ramach projektu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIB BSR – Eurobaltic II. Przedsięwzięcie to koordynowane i monitorowane jest m. in. przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.


Policjanci nadal prowadzą akcję „Przykręć śrubę złodziejowi”, do której włączyło się Starostwo Powiatowe, stacje paliw, stacje kontroli pojazdów i salony samochodowe, mającą na celu uświadomienie wszystkim właścicielom pojazdów, że dodatkowe przymocowanie tablic rejestracyjnych samochodu w znacznym stopniu ogranicza ich kradzież.


Wspólnie ze Starostwem Powiatowym i MZKP w Tarnowskich Górach prowadzona jest akcja „Uwaga Złodziej”, która jest ukierunkowana na ograniczenie kradzieży dokonywanych w rejonie przystanków i dworców komunikacji pasażerskiej, autobusach oraz w rejonie hipermarketów. Działania te realizowano m. in. przy wykorzystaniu: plakatów umieszczanych w widocznych miejscach w autobusach, na dworcach i przystankach; apeli rozesłanych do mieszkańców za pośrednictwem parafii znajdujących się na terenie powiatu, informacji publikowanych na stronach internetowych Policji, w lokalnej prasie i nagłośnionych przez „Radio Piekary”.

Na rzecz przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz zjawisku przemocy wobec dzieci i młodzieży, policjanci uczestniczyli w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą przekazując informacje o skutkach demoralizacji, o konsekwencjach związanych z popełnianiem czynów karalnych przez nieletnich,  a ofiarom uświadamiając ich prawa. Ponadto propagowali formy bezpiecznych zachowań i sposoby unikania zagrożeń w różnych sytuacjach. Na spotkaniach  z przedstawicielami placówek oświatowych, także z udziałem rodziców przedstawiane są potencjalne zagrożenia i apeluje się o większe zainteresowanie dziećmi i zwiększenie nad nimi nadzoru. Nowymi zagadnieniami omawianymi na spotkaniach zarówno z młodzieżą, nauczycielami, jak i rodzicami są zjawiska cyberprzemocy i dopalaczy. Kampanię informacyjno-profilaktyczną organizowano m.in. we współpracy z przedstawicielami Kościoła Katolickiego.

Prowadzimy także kampanię pod hasłem „Czy wiem, gdzie jadę” na rzecz zapobiegania zjawisku handlu ludźmi, skierowaną głównie do osób młodych, wyjeżdżających za granicę „za pracą”. W okresie przedwakacyjnym, rozpowszechniane są również informacje, w ramach działań „Czy wiesz, co wieziesz”, podczas których przestrzegano przed sytuacjami, w których można stać się sprawcą przemytu lub nieumyślnego paserstwa.


W ramach spotkań z młodzieżą ostrzegamy też przed zagrożeniami pozostawiania bez nadzoru swoich napojów w miejscach zabawy, poprzez co deklarujemy swój udział w ogólnopolskiej kampanii „Pilnuj swojego drinka”.


Ponadto w zakresie prowadzonych działań profilaktycznych Komenda Tarnogórska we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Urzedem Miasta Tarnowskie Góry włączyła się do ogólnopolskiego programu profilaktycznego "Profilaktyka a Ty" oraz śląskiego programu "Profilaktyka przez sztukę", których założenia obejmują zachęcanie młodzieży do profilaktyki tzw. rówieśniczej.


We współpracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz Urzędu Miejskiego w Radzionkowie i tarnogórskiego oddziału PZMot odbywa się konkurs „Zebry, kaski  i odblaski” w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z udziałem dużej maskotki Sznupka, promującego pozytywny wizerunek Policji, szczególnie wśród najmłodszych dzieci.     

              
Również w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz zapobiegania przemocy wobec dzieci i młodzieży w ramach  „Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie” do nadal funkcjonują (powstałe m. in. z inicjatywy Policji) zespoły interdyscyplinarne, powoływane każdorazowo w przypadkach ujawnienia konieczności udzielenia różnorodnej pomocy małoletnim i ich rodzinom. W pracach tych zespołów uczestniczą przedstawiciele instytucji pomocowych z terenu całego powiatu. W 2010r. policjanci uczestniczyli w pracach 25 powołanych zespołów. Ujawnione przypadki dotyczyły m. in. zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych, niewydolności wychowawczej, nadużywania alkoholu, innych uzależnień, przemocy w rodzinie, konfliktów rodzinnych, itp. - czyli negatywnych zjawisk w rodzinie mających bezpośredni wpływ na zachowania związane z demoralizacją i popełnianiem czynów karalnych przez nieletnich.

Nadal działa, utworzony z inicjatywy Policji, Punkt Konsultacyjny dla Osób Poszkodowanych w Wyniku Przestępstw i Przemocy z siedzibą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Sienkiewicza 16. Punkt był czynny raz w tygodniu, w każdy roboczy poniedziałek, w godzinach  od 1300 do 1500. Dyżury w punkcie pełnili policjanci ( Kierownicy Rewirów Dzielnicowych i dwóch Specjalistów Wydziału Prewencji – ds. nieletnich i ds. prewencji kryminalnej) oraz pracownicy PCPR-u. Kilkakrotnie rozpowszechniano informacje o funkcjonowaniu punktu w lokalnych mediach. 


W związku z „Tygodniem pomocy ofiarom przestępstw” prowadzone są akcje, której głównym celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw oraz przybliżenie procedury „Niebieskiej karty”. W ramach tego policjanci m.in. pełnią dyżury. Z inicjatywy policjantów Wydziału Prewencji wraz z przedstawicielami Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej prowadzono działania ukierunkowane na pomoc osobom bezdomnym, które kontynuowane są nadal  z różnym nasileniem w zależności od warunków pogodowych.  

 
Policjanci prowadzą wzmożone działania na drogach, tj. m.in.:   „Niechronieni”, „Alkohol”, „Alkohol - Narkotyki”, „Prędkość”, „Bus”, „Truck”,„Bezpieczny poniedziałek”, „Trzeźwość”, „Bezpieczny przewóz osób”, „Bezpieczny Przejazd”, „Parking”, „Bezpieczne Weekendy”, „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Pasy”, „Kontrola drogowa – piesi”, „Znicz”, „Zima”, mające na celu m. in. promowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.


Policjanci KPP w Tarnowskich Górach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestniczą w spotkaniach, podczas których promują formy bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego, m. in. przekazując dzieciom elementy odblaskowe. W ramach tych działań przeprowadza się także egzaminy na kartę rowerową i motorowerową.
Do działań tych zaangażowano samorządy oraz inne podmioty pozapolicyjne. Wspólnie z przedstawicielami PZMoT-u w Tarnowskich Górach, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach organizuje się konkursy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodzieży.  

Tak w dużym skrócie wyglądają wybrane formy działań profilaktycznych inicjowanych, czy realizowanych przez policjantów naszego powiatu.

W rzeczywistości wykonano ich o wiele więcej. 

Metryczka

Data publikacji 08.10.2011
Data modyfikacji 23.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Biczysko
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Biczysko Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Biczysko
do góry